Diensten

Inhoud van deze pagina

Persoonlijk

De cliëntgerichte cul­tuur van Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. resulteert snel in een vertrouwensrelatie. Die is nood­za­ke­lijk om op ba­sis van vaktechnische ken­nis te ko­men tot een op­ti­ma­le be­ge­lei­ding. Taxplanning is daar nagenoeg altijd on­der­deel van: het op­ti­ma­li­se­ren van de fis­ca­le po­si­tie van een on­der­ne­ming, een vrije beroepsbeoefenaar of een particulier. Voor veeleisende opdrachtgevers, op een kwalitatief hoog niveau.

Het ad­vies is gebaseerd op een veelzijdige en jarenlange er­va­ring. Zo is er niet alleen specialistische ken­nis ge­vormd, maar is ook het talent verder ontwikkeld om za­ken voor een cliënt inzichtelijk te ma­ken.

Om die re­den wordt Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. dan ook vaak verzocht om een second opinion. Stukken van een ac­coun­tant, notaris, advocaat of be­las­ting­ad­vi­seur wor­den in zo'n ge­val op fis­ca­le merites beoordeeld. Hier­bij wordt niet alleen geadviseerd om­trent de po­si­tie op het hui­di­ge mo­ment, maar er wordt ook gekeken naar per­soon­lijke wen­sen ten aan­zien van de toe­komst.

Die gedachte geeft een ex­tra dimensie aan de betrokkenheid van een ad­vi­seur voor wie de belangen van de cliënt op de eer­ste plaats ko­men.

Schraven cs Belastingadviseurs B.V.