Diensten

Inhoud van deze pagina

Werkgebieden

Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. ad­vi­seert on­der meer op de vol­gen­de gebieden:

 • samenwerkingscontracten (maatschap en (commanditaire) vennootschappen);
 • boxenstructuur, inkomstenbelasting;
 • opmaken en verzorgen con­trac­ten en akten;
 • bedrijfs- en schuldsaneringen;
 • bedrijfsverplaatsingen;
 • procederen in fis­ca­le za­ken;
 • taxplanning;
 • fis­ca­le afwikkeling nalatenschappen;
 • besparing op successierecht;
 • optimalisatie fis­ca­le kostenvergoedingsregelingen voor werk­ne­mers;
 • repartriëring geld uit België;
 • uitstel van be­las­ting door uitstel van winstneming;
 • be­ge­lei­ding en on­der­steu­ning bij contractonderhandelingen;
 • fusies en herstructureringen;
 • investeren in en verhuizen naar België;
 • onteigenen en fis­ca­le voor­be­rei­ding en be­ge­lei­ding;
 • fis­ca­le as­pec­ten van projectontwikkeling;
 • fis­ca­le landbouwvrijstellingen;
 • beloning van meewerkende echt­ge­noot in fis­caal perspectief;
 • bedrijfsopvolging;
 • second opinion, reviews;
 • fis­ca­le as­pec­ten van testamenten en huwelijkse voor­waar­den;
 • bevoegdheden fiscus/FIOD en ver­plich­tingen van de belastingplichtige;
 • arbitrage, bindend ad­vies, mediation;
 • agrarische fis­ca­le za­ken, melk- en mestrechten.

Het kan­toor richt zich -naast bovengenoemde gebieden- spe­ci­aal op agrarischrechtelijke za­ken, zoals:

 • milieurecht;
 • ruimtelijke ordening;
 • civiel recht;
 • bedrijfsopvolging;
 • quota;
 • landbouwsubsidies;
 • toeslagrechten, pacht en landinrichting.

Het is mo­ge­lijk als raadsman uw pro­ce­du­res op voormelde gebieden te begeleiden.

Schraven cs Belastingadviseurs B.V.