Schraven cs Belastingadviseurs B.V.

De praktijk

Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. verricht op per­soon­lijke ba­sis dien­sten van ju­ri­di­sche aard, in het bijzonder op fis­caal terrein.

Schraven is kleinschalig en sterk gericht op het spe­len van een ei­gen rol in een team, sa­men met de ondernemer.

De aanpak

Kenmerkend is een integrale benadering van de voor­ko­men­de vraag­stuk­ken waar­bij het civiel recht en het be­stuurs­recht scherp in het oog wor­den ge­hou­den.

On­der het motto "eenvoud is het kenmerk van het wa­re" wor­den oplossingen aan­ge­reikt en zo nodig voor de rechter afgedwongen.

Relatie met de Belastingdienst

De re­la­tie ondernemer-Be­las­ting­dienst krijgt veel aan­dacht:

  • e­ner­zijds ter bescherming van de internationaal en nationaal gewaarborgde rechten van de ondernemer (burger);
  • anderzijds vanwege het respect voor de waardevolle taak van de ambtenaren van de diverse be­las­ting­dien­sten (Rijk: circa 30.000 ambtenaren).

Algemene voorwaarden

Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. ge­bruikt (vanaf 1 juli 2012) de vol­gen­de al­ge­me­ne voor­waar­den bij het verrichten van opdrachten:

Tot 1 juli 2012 werden de vol­gen­de al­ge­me­ne voor­waar­den ge­bruikt:

Schraven cs Belastingadviseurs B.V.